Tag: Yah yah eminem reaction

Yah Yah lyrics

Intro: dEnAun] Yah, yah, yah, yah, yah (People) Yah, yah, yah, yah, yah (Bitches) Yah, yah, yah, yah, yah (Animals) Yah, yah, yah, yah, yah [Verse 1: Royce da 5’9″] Bumstickitty, bumstickitty, bum huh I got that old rum-pum-pum-pum A punk’ll jump up to get him a beat down At least sound, I sound like these clowns, like he […]